Podnety - protispoločenská činnosť

Zodpovednou osobou na podávanie podnetov v CPPPaP Ba III. je Ing. Ingrid Čevorová.

  • Podnet možno podať písomne, ústne alebo elektronickou poštou.
  • Písomný podnet sa zasiela na adresu  centra: CPPPaP Ba III.,Vajnorská 98/D, 831 04  Bratislava. Obálka s podnetom musí byť označená: Podnety – protispoločenská činnosť – NEOTVÁRAŤ.
  • Písomný podnet doručený na vyššie uvedenú adresu a označený ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, musí byť bezodkladne doručený zodpovednej osobe.
  • Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
  • Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: cevorova@psychologickecentrum.sk. Táto forma podania podnetu je prístupná 24 hodín denne.
  • Podnety, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.