Stredné školy

 

Poskytujeme poradenstvo najmä pri riešení nasledovných problémov:

 

 • Výrazné ťažkosti s prispôsobením sa na nové školské prostredie – týka sa najmä žiakov v prvých ročníkoch, ďalej pri zmene triedneho kolektívu, návratu do kolektívu po dlhšej absencii, nástupe do školy v priebehu školského roka

 • Rozhodovanie vhodnosti voľby daného učebného – študijného odboru

 • Zlepšenie motivácie k školskej práci v prípadoch averzívneho postoja k učeniu, najmä u slabo prospievajúcich žiakov a žiakov s poruchami správania, pri osvojovaní si efektívnejšieho spôsobu prípravy do školy

 • Pri diagnostike – rediagnostike žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zabezpečíme psychologické aj špeciálno-pedagogické vyšetrenie

 • Poradenstvo pri zvažovaní ďalšieho štúdia

 • Pri problémoch v správaní – slabé sebaovládanie, impulzívnosť, šikanovanie, konflikty, náhle zmeny v správaní

 • Problémy naznačujúce ohrozenie psychického zdravia mladého človeka – výrazný nepokoj, úzkostlivosť, tréma, prejavy psychickej lability, situácii neprimerané emotívne správanie

 • Pre žiakov v oblasti otázok sebarozvíjania, sebaporozumenia, tiež v rôznych  osobných krízach, pri neurotických ťažkostiach a pod.

 

Ďalej ponúkame:

 • Na začiatku školského roka vstupy do prvých ročníkov so základnými informáciami o našich službách a následne nadväzujúce informácie o efektívnom učení s motiváciou k štúdiu

 • Konzultácie pre učiteľov na pôde školy alebo u nás v centre poradenstva

 • Prizvanie na diskusiu, prednášku so žiakmi alebo vyučujúcimi – prosíme požiadať s dostatočným časovým predstihom