Základné školy

 

Poslaním našich odborných pracovníkov je poskytovať odbornú pomoc žiakom, rodičom a učiteľom pri riešení najmä nasledovných problémov:

 

 • prispôsobenie sa detí na školské prostredie
  (najmä 1. ročníky, pri zmenách triednych kolektívov, pri prechode na II. stupeň…)

 • motivácia k školskej práci (osvojenie si pracovných návykov a zlepšenie záujmu o učenie)

 • problémy v učení (čítanie, písanie, počítanie, slabá školská výkonnosť, zhoršenie školského prospechu) – na I. aj II. stupni ZŠ

 • problémy so správaním (sebaovládanie, impulzívnosť, šikanovanie, náhle zmeny v správaní) - predovšetkým na I. stupni ZŠ

 • problémy súvisiace s psychickým zdravím detí (deti nekľudné, úzkostlivé, s trémou, s problémami v rodine …)

 • voľba povolania, štúdia (pre žiakov 8. a 9. ročníkov)

 • poradenské služby pre rodinu (problémy pri výchove, súrodenecké vzťahy, problémy so školou...)

 

Ďalej ponúkame:

 • poradenstvo pri voľbe povolania, štúdia pre žiakov 8.a 9.ročníkov

 • poradenstvo pri zisťovaní pripravenosti pre prácu v škole

 • poradenské služby pre rodinu - oblasť problémov pri výchove, vzdelávaní detí, riešení problémov so školou

 • špeciálno-pedagogické reedukácie

 • konzultácie pre učiteľov - či už na pôde školy, alebo aj v poradni

 • v prípade požiadavky pozorovanie správania sa dieťaťa priamo v škole, počas vyučovacieho procesu

 • prizvanie na rodičovské združenie, pracovnú poradu - prosím požiadať s časovým predstihom