Úrady

Úrady, ištitúcie

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava
Tel.: +421 2/59374111

www.minedu.sk

Okresný úrad Bratislava
Odbor školstva

Teplická 4

831 02 Bratislava

Telefón: +421 2 492 078 01 (pevná linka)

+421 2 492 078 26 (fax)

E-mail: eva.ondrejickova@minv.sk

www.ksuba.sk

ÚIPŠ - Školské výpočtové stredisko Bratislava

Štetinova 2

811 06 Bratislava

Tel.:02/5443 1767, 02/5443 3446

E-mail: info@svsba.sk

www.svsba.sk

 

Štátny pedagogický ústav
Pluhová 8
830 00 Bratislava

Tel: +421 2 4927 6111
Fax: +421 2 4927 6195
E-mail: spu@statpedu.sk

www.statpedu.sk

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Pluhová 8

831 03 Bratislava 3

Tel.: 00421-2-49 276 412 (sekretariát riaditeľa)

www.nucem.sk

Štátna školská inšpekcia
Staré grunty 52
841 04 Bratislava 4

www.ssiba.sk

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Cyprichova 42

831 53 Bratislava

Slovenská republika

Tel.:(+421 2) 4488 1649

E-mail: vudpap@vudpap.sk

www.vudpap.sk