Dlhodobá práca s triedou

Do rámca našej činnosti spadá aj pravidelná návšteva škôl, kde sa dozvedáme o aktuálnych problémoch danej školy. Častou požiadavkou, ktorou sa na nás školy obracajú je práve dlhodobá práca s triedou.

Cieľom takejto dlhodobej práce s triedou je celkové zlepšenie klímy triedy, čoho dôsledkom bude eliminácia akýchkoľvek sociálno-patologických javov v skupine, obnovenie narušených vzťahov medzi jednotlivými členmi skupiny, naplnenie individuálnych potrieb členov skupiny, a tiež skupiny ako celku, ktoré daná trieda aktuálne potrebuje. Program sa taktiež zameriava na rozvoj:

- sebapoznávania a vlastnej identity,

- citovej, postojovej a názorovej orientácie,

- sociálnych a komunikačných zručností,

- interpersonálnej percepcie,

- sociálnych vzťahov s rovesníkmi a autoritami,

- kooperatívneho správania...

Viac informácií o programe a podmienkach dlhodobej práce s triedou nájdete v dokumente: Ponuka dlhodobej práce s triedou. Ak máte záujem o tento program, môžete nás kontaktovať na našom čísle 02/44 88 23 96 alebo prostredníctvom emailu na adrese poradenstvo@psychologickecentrum.sk