Užitočné materiály

pdf zoznam PZ.pdf
pdf Stimula?n? aktivity,grafomotorika.pdf
pdf grafomotoricke PL,upraven?.pdf
pdf Bednarova uvolnovacie grafomot. cvi?enia.pdf
pdf 1_2_Cvi?enia na n?cvik p?sania jednotliv?ch tvarov p?smen.pdf
pdf 1_1_Pr?pravn? grafomotorick? cvi?enia na uvo?nenie ruky.pdf
pdf Zis?ovanie ?kolskej pripravenosti v p?sobnosti CPPPaP III.pdf
pdf Prístup k die?a?u s ADD - porucha pozornosti a hypoaktivita.pdf
pdf Ako vyuzit cas pred nastupom dietata do skoly.pdf
pdf Ako postupujeme pri zistovani školskej pripravenosti detí v našom CPPPaP.pdf
pdf Rady pre rodicov a pedagógov pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky.pdf
pdf Moznosti vzdelávania a hodnotenia študentov so špecifickými vývinovými poruchami ucenia na SŠ.pdf
pdf Co robit, ak máte podozrenie, že prícinou problémov dietata v ucení sú vývinové poruchy ucenia.pdf
pdf Ako rozpoznat kedy je dieta ovplyvnované sektou.pdf
pdf Ako rozpoznat kedy je Vaše dieta pripravené na nástup do školy.pdf
pdf Rady rodicom prvákov SŠ.pdf
pdf Ako ulahcit Vášmu dietatu nástup do školy.pdf
pdf Odporúcania pre rodicov pri problémoch detí s pocítacom.pdf
pdf Ako môzete predchádzat problémom v súvislosti s obchodovanim s ludmi.pdf
pdf Najcastejšie výchovné problémy - rodicom 3-4r detí.pdf
pdf Odporucania pre rodicov hyperaktívnych detí.pdf
pdf Co je hrová a filiálna terapia.pdf
pdf Co je filiálna terapia pre teenagerov.pdf