Naša činnosť

Našimi klientmi sú deti od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie. Pomáhame rodičom, pedagógom riešiť problémy detí a mládeže - všetko, čo súvisí s detskou psychikou, či už sa to týka rodiny, školy, kamarátov. Naša činnosť spočíva najmä v individuálnom a skupinovom poradenstve.

 

Individuálne poradenstvo poskytujeme:

v oblasti emocionálneho vývinu a výchovy dieťaťa

Je vaše dieťa vzdorovité, pomočuje sa?
Je bojazlivé, úzkostné, má problémy so spánkom, je plačlivé?
Máte dieťa v puberte a neviete už ako ďalej?
Objavujú sa u vášho dieťaťa problémy s fajčením, alkoholom, drogami, záškoláctvom?
Váš stredoškolák hľadá zmysel života?
Nie ste si istí, či sa dieťa vyvíja správne?

v oblasti rodinných a kamarátskych vzťahov

Vaše dieťa si ťažko zvyká na školu (MŠ, ZŠ, SŠ)?
Potrebujete pomôcť s rodinnými vzťahmi (súrodenecká rivalita, príchod nového partnera a pod.)?
Reaguje vaše dieťa impulzívne? Je precitlivené?
Ťažko si vaše dieťa hľadá kamarátov?

v oblasti vzdelávania

Má 6 rokov - zaškoliť či nezaškoliť v základnej škole, aká je pre neho vhodná škola?
Vaše dieťa nehovorí čisto, potrebuje logopedickú starostlivosť?
Vaše dieťa si ťažko zvyká na školské prostredie?
Nie je motivované pre školskú prácu?
Dieťa sa ťažko učí, dosahuje slabé výsledky?
Bojí sa odpovedať, máva trému?
Slabo číta, má ťažko čitateľné písmo, nevie používať gramatiku v písomnom prejave?
Zvažujete, či práve vaše dieťa nie je nadané?
Rozhoduje sa, čo pôjde študovať po ukončení základnej školy alebo strednej školy?
Neviete, v čom spočíva integrácia a ako funguje na škole?

 

V rámci práce so skupinou realizujeme:

  • prevenciu (práca s triednym kolektívom, závislosti, sexuálna výchova, šikanovanie, rasizmus, obchodovanie s ľuďmi)
  • metodické usmernenia pedagógov, výchovných poradcov, koordinátorov prevencie, školských psychológov v územnej pôsobnosti centra
  • terapeutické skupiny pre deti a adolescentov (zamerané na komunikáciu a sebarozvoj, rovesnícke skupiny, pre deti s ADHD a pod.)
  • filiálnu terapiu, tzv. tréning rodičovských zručností